Het nieuwe leren

Het nieuwe leren gaat uit van het principe, dat elke leerling van nature wil leren. Als wij, onderwijskrachten, ouders en anderen, deze natuurlijke motivatie kunnen aanspreken door het creëren van een verkennende leeromgeving, wordt de leerling uitgedaagd. Zijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld om te willen leren. Laat leerlingen zelf ontdekken, laat ze zelf experimenteren en tot eigen ervaringen komen. Projectgericht leren met veel praktijkmomenten.

 

Dit vraagt om andere vaardigheden bij de leerling. Vaardigheden zoals kunnen plannen, structureren, kunnen samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid dragen voor de eigen taak.

Het nieuwe leren omvat verschillende aspecten, namelijk het omgaan en accepteren van de verschillen in mogelijkheden bij de leerlingen, het leren omgaan met verschillende leerstijlen en daar ruimte voor creëren in de eigen groep, inspelen op de snelle manier van informatie verkrijgen en verwerken onder invloed van de maatschappelijke- en technische veranderingen. De drie pijlers: relatie, onafhankelijk en competentie, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

 

Een Leven Lang Leren van werknemers in een kenniseconomie: de noodzaak van permanente bij- en omscholing om tot het einde van de carrière productief te kunnen blijven. Het nieuwe leren: advies over een leven lang leren in de kenniseconomie staat in deze invalshoek centraal. Het gaat om employability, interessant en bruikbaar blijven op de arbeidsmarkt, voorkomen dat je kennis en vaardigheden verouderen.

 

Daarvoor is het nodig nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Een leven lang (blijven) leren, wat niet alleen geldt voor hoog opgeleiden, maar voor elk segment van de arbeidsmarkt. Voor de onderwijspraktijk betekent dit dat intensieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen nodig is, met name instellingen voor beroepsonderwijs. Bedrijven moeten de instellingen kunnen benaderen voor adequate bijscholing. De instellingen hebben daarvoor actuele kennis nodig. Ze worden geprikkeld werknemers flexibel te diplomeren door eerder verworven competenties (EVC's) te waarderen.

 

De verschillen tussen 'oud' en 'nieuw leren' op een rij:

Oud lerenNieuw leren
AanbodsturingVraagsturing
Klassikale benaderingGevarieerde arrangementen
OverdrachtslerenInteractief leren waarin leerling centraal staat
StandaardiseringMaatwerk
Leraar als expertLeraar als coach
Lineaire leerstofplanningCirculair leerstofaanbod
Toets is doelToets is middel
Leren abstraherenAuthentieke contexten, toepassen
Docent en methode belangrijkste bronnenVeelheid aan bronnen
Leren op schoolLeren in en buiten school

 

HNL vergt veel discipline van een deelnemer. SmartBoxx, hét opleidingsconcept van Dé Praktijkgroep en 24/7 bereikbaar middels Internet, geeft veel handvatten voor Competentie Gestuurd Onderwijs. Vanuit de 0-meting wordt automatisch aanbod klaargezet (vraaggestuurd) om te volgen (kennis elementen m.b.v. e-learning waarin vele spelvormen om de stof te laten beklijven).

En uiteraard blended learning om de vaardigheden in de 'praktijk' te toetsen. Deze manier van leren is 'maatwerk' voor alle deelnemers in optima forma. Na het volgen van een hoofdstuk volgt een toets. Alle stappen die men voltooid worden automatisch in een E-Portfolio gezet. Structuur is voor de deelnemer essentieel in een goed leerproces. Aan elke deelnemer wordt een Coach gekoppeld. De Coach heeft een uitermate belangrijke rol in het leerproces. Hij/zij monitoort de deelnemer dagelijks en kan altijd zien waar een deelnemer zich bevindt.

 


-